The Prostration Mantra

OM NAMO MAÑJUSHRIYE NAMAH SUSHRIYE NAMA UTTAMA SHRIYE SVĀHĀ

 

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements