The Mantra for Pacifying All Negative Actions

OM KUMĀRA RŪPA DHARINI VISHVA SABHAVA ĀGACCHA ĀGACCHA LAGHU LAGHU BHRŪM BHRŪM HŪNG HŪNG JINAJIKA MAÑJUSHRIYE TARAYA MĀM SARVA DUHKHE BHYAH PHAT PHAT/ SAMAYA SAMAYA AMITODBHA BODBHAVA PĀPAM MENĀSHAYA SVĀHĀ

 

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements