The Mantra for Clearing Away All Obstacles

TADYATHĀ/ OM VAJRA CHANDRA MAHĀROSHANA HŪNG PHAT/ APRIHATA VALA HŪNG PHAT/ SARVA BIGHANAM TĀRAYA VINĀSHAKARAYA HŪNG PHAT

 

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements