Manjushri’s Mantra for Increasing Wisdom and Intelligence

ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ར་ཛེ། བི་ར་ཛེ། ཤུད་དྷེ་བི་ཤུད་དྷེ། ཤོ་དྷ་ནི། བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་

དྷ་ཡ། བི་མ་ལེ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་རུ་རུ་ཙ་ལེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་ཀྴྞིཾ།

NAMO MAÑJUSHRIYE KUMĀRABHŪTĀYA/ TADYATHĀ/ OM ARAJE/ BIRAJE/ SHUDDHE VISHUDDHE/ SHODDHANI/ VISHODHANI/ SHODHAYA/ VISHODHAYA/ VIMALE JAYA BATIRU RUCHALE HŪNG HŪNG HŪNG PHAT PHAT SVĀHĀ/ TADYATHĀ/ OM KSHNIM

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo)

Advertisements