ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་སྔགས།

 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།  ན་མོ་ཨཱ རྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། སྑ་ལ་ཏེ་སྑ་ལ་ཏེ་མ་ནི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

 

NAMO RATNA TRAYĀYA/ NAMO ĀRYA AVALOKITESHVARĀYA BODHISATTVĀYA/ TADYATHĀ/ SKHALATE SKHALATE MANITE SVĀHĀ

 

From the Sherig Parkhang Zungdu.  

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements