Cave’s Treasure (Drakp’uk Nang gi Ter), by David Wildman

Cave’s Treasure (Drakp’uk Nang gi Ter)

བྲག་ཕུག་ནང་གི་གཏེར།

(brag phug nang gi gter)

by David Wildman

Translated into Tibetan by Erick Tsiknopoulos


 

Dark cold empty, appearances deceive,

ནག་ཁུང་གྲང་མོ་སྟོང་པར་སྣང་བས་དེ་ནི་བསླུ་བར་བྱས༎

nag khung grang mo stong par snang bas de ni bslu bar byas/

Unseen unheard unspoken, waiting to receive.

མ་མཐོང་མ་གྲགས་མ་སྨར་དེ་ཡིས་ལེན་པར་སྒུག་པར་སྡད༎

ma mthong ma grags ma smar de yis len par sgug par sdad/

Cold walls, high in stature, secure in their holding;

གྲང་བའི་རྩིག་ནི་སྐུ་ཚད་མཐོ་ལ་དེ་ཡི་འཛིན་པར་བརྟན༎

grang ba’i rtsig ni sku tshad mtho la de yi ‘dzin par brtan/

With light of one’s attendance, wisdom’s treasure there unfolding.

རང་ཉེ་གནས་པའི་འོད་ཀྱིས་མཁྱེན་པའི་གཏེར་ནི་འདིར་ནས་འཕྲོ༎ །

rang nye gnas pa’i ‘od kyis mkhyen pa’i gter ni ‘dir nas ‘phro/

Concealed, hidden by years of past,

སྦས་པས་དེ་ནི་འདས་པའི་མི་ལོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྐོག་པར་ཆགས༎

sbas pas de ni ‘das pa’i mi lo rnams kyis lkog par chags/

At time of its choosing, when conditions are cast.

དེ་ཡིས་འདེམས་པར་གནང་བའི་དུས་སུ་རྐྱེན་རྣམས་འདེབས་པའི་ཚེ། །

de yis ‘dems par gnang ba’i dus su rkyen rnams ‘debs pa’i tshe/

Revealing its secret, to those who that seek it;

དེ་ཡི་གསང་བ་བསྟན་སྟེ་དེ་ན་འཚོལ་བའི་གང་དག་སྟོན།།

de yi gsang ba bstan ste de na ‘tshol ba’i gang dag ston/

Take forth to the world, share its meaning, unfurled:

རྫམ་གླིང་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར་ནས་དཀྲོལ་བའི་དོན་ནི་སྦྱིན་པར་མཛོད༎ །

rdzam gling phyogs su khyer nas dkrol ba’i don ni sbyin par mdzod/

Bring about great change, return goodness, centre stage.

འགྱུར་ཆེན་སྒྲུབས་དང་དགེ་བ་སློག་ནས་དབུ་མའི་འཁྲབ་སར་བཞུགས༈

‘gyur chen sgrubs dang dge ba klog nas dbu ma’i ‘khrab sar bzhugs/

by Prajñāmati

ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་ཀྱིས།

shes rab blo gros kyis/

 

(Translated into Tibetan by Erick Tsiknopoulos.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s